Hässleholm miljö. Hässleholm Miljö AB Värmeverksvägen 4, Hässleholm 2019-12-02

Norra Skåne

hässleholm miljö

Det sker även fast tanken inte kommer att vara färdigisolerad. Bolaget ska bland annat - producera, köpa, sälja och distribuera fjärrvärme, - uppsamla, förvara, transportera och behandla avfall, - försälja ur avfallet utvunna produkter och - bedriva rådgivning inom energi-, miljö- och avfallsområdena. Vi bistår gärna med material - dekaler och affisch, för att underlätta sorteringen. Vi tror att vi genom att rikta oss mot barn och ungdomar har möjlighet att i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller mottagning och behandling av avfall från annan än hushåll, förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse av fast eller lös egendom. Vi arbetar på plan 3 och plan 5 i Stadshuset i centrala Hässleholm.

Next

Mitt avtryck

hässleholm miljö

Välkommen till vår digitala sorteringsguide Vi arbetar ständigt med att förbättra sorteringen för att öka mängden sopor som återvinns. Vill ni ha hjälp med att komma igång med källsortering har vi möjlighet att göra platsbesök. Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla energiverksamheten i kommunen, hantera renhållningsfrågor samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle i Hässleholms kommun. Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren och ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. Året därpå påbörjades utredningar av fjärrvärmenät och produktion och sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att få alla bitar på plats.

Next

Sorteringsguide

hässleholm miljö

Den nya ackumulatortanken kommer att innebära flera fördelar för oss, bland annat en jämnare produktion av fjärrvärme, förbättrade miljövärden och möjliggöra leverans av fjärrvärme även vid kortare driftstopp. Vi gör långsiktiga planer för hur Hässleholms kommun med stad, orter och byar ska utvecklas med bostäder, parker och vägar. Våra avdelningar Kontoret är indelat i sex avdelningar som leds av respektive avdelningschef. Undantag i renhållningsföreskrifterna Vissa dispenser, ansökningar och anmälningar som gäller avfall, hanterar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Regler om avfallshantering finns främst i Miljöbalkens 15 kapitel. Detta gäller både kärlavfall och slam.

Next

Sopsamlarmonster

hässleholm miljö

Använd gärna när ni postar något om våra sopsamlarmonster. Plastis samlar på plastförpackningar, och han samlar på både mjuka och hårda plastförpackningar. Om du som företagare, renhållningsbolag eller kommun vill använda dig utav vårt koncept Sopsamlarmonster ska ett samarbetsavtal upprättas. Bolaget skall tillämpa den av kommunfullmäktige beslutade och vid varje tidpunkt gällande renhållningstaxan. En viktig målgrupp är förskole- och skolbarn.

Next

Miljö

hässleholm miljö

Likvideras bolaget skall derss behållna tillgångar tillfalla aktieägaren att, till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital, användas till ändamål som överensstämmer med bolagets. Hässleholms skyline förändras Hässleholms skyline förändras när vår nya ackumulatortank på värmeverket i Hässleholm byggs, ca 60 m hög, 20 m i diameter och med en volym på 15 000 kubikmeter vatten. Hösten 2015 påbörjade vi vårt arbete med att ta fram material till förskolan och skolan. Vi ser det som att om vi kan hjälpa varandra i vårt arbete mot en mer hållbar värld har vi en större chans att lyckas med vårt gemensamma mål. Om ändamålet med bolagets verksamhet gynnas skall samverkan kunna ske med parter, exempelvis andra bolag som sysslar med avfallshantering, utanför Hässleholms kommun.

Next

Vi bygger ny ackumulatortank

hässleholm miljö

Detaljplaner har behövt ändras, bygglov sökas och en mängd olika utredningar har gjorts för att bestämma placering, storlek, rörkonstruktion, nya fjärrvärmepumpar, utseende och mycket annat. Bolaget har 90 anställda, snittlönen har ökat 0. Att deponera är dessutom dyrare än att återvinna avfallet. Vi har även tagit fram källsorteringbrickor där barnen kan träna på att sortera rätt sopor till rätt fraktion. Noggrann planering Det har varit och är ett intensivt arbete med att bygga en ackumulatortank.

Next

Sopsamlarmonster

hässleholm miljö

I vår vision står det att Hässleholm Miljö ska vara en motor och en initiativtagare för Hässleholms hållbara utveckling inom miljö. Vi hanterar bygglov och arbetar med tillsyn och rådgivning för bland annat vatten- och avloppsanläggningar och avfallshantering. Om du inte nyttjar din bostad under en längre tid kan du ansöka om pdf, 165. För mer information kontakta vår kundtjänst mail: eller via telefon: 0451-26 82 00. Drygt 15 000 m 3 vatten ska fyllas på och för att kunna kontrollera tätheten kommer det att ta mellan 15-20 dygn att fylla tanken.

Next

Hässleholm Miljö AB Värmeverksvägen 4, Hässleholm

hässleholm miljö

Bolaget ska satsa på utveckling av miljövänlig energiproduktion och energidistribution för att därigenom bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Förslag kommer upp medan du skriver in texten. Vår förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang hos barnen som aktivt vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle i den värld de själva ska växa upp i. Vi tror att vi genom att rikta oss mot barn och ungdomar har möjlighet att i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor. När det gäller kan du till exempel ansöka om förlängt hämtningsintervall för din slamavskiljare eller anmäla att du själv ska ta hand om latrin.

Next