Hypotetisk deduktiv metode. hypotetisk 2019-12-05

Hypotetisk deduktiv metode samfundsfag

hypotetisk deduktiv metode

Vi er nu kommet til selve dataindsamlingen. Hvilke analyser skal der laves, og hvordan skal de præsenteres. Målet er at vurdere, hvorvidt. Derfor er det nødvendigt at opstille hypoteser, der kan undersøges med en af fagets metoder. Til gengæld har en kvalitativ undersøgelse ikke den bredde, som man kan få ved et spørgeskema, og det er derfor svært at lave en repræsentativ undersøgelse. Her vil svarene ikke kunne omsættes til tal som vi så ved den kvantitative metode.

Next

2. Samfundsfaglig metode

hypotetisk deduktiv metode

Når man fx læser Herman Bangs Ved Vejen, vil man anvende iagttagelser af detaljer i teksten til at danne en helhedsforståelse af personerne og miljøet. Svar: Man kan godt argumentere for at ens problemstilling udtrykker en hypotese. Lav læsegrupper og hjælp hinanden med at stille gode spørgsmål. I dette eksempel kan man ændre hypotesen til, at Newtons love i stedet er approksimationer og at der er faktorer, som viser sig ved meget små skala og ved meget høje hastigheder, som skal forklares på anden vis. Ifølge Popper kan videnskaben slet ikke opnå sikker viden verifikation — dels fordi nye observationer kan tilbagevise en teori jf.

Next

Induktiv, hypotetisk deduktiv eller dialektisk

hypotetisk deduktiv metode

Men en videnskabelig teori kan være mere eller mindre befæstet. Hypotesen skal fagligt kunne begrundes, og derfor vil en hypotese oftest være udledt af en teori. Du kan så bekræfte eller afkræfte din teori - eller delvist bekræfte eller afkræfte den. Fx viser vores højteknologiske samfund, at viden virker. Den hypotetisk-deduktive metode, er den i spil når man har en overordnet problemstilling, eller skal man have en bestemt hypotese? A-niveau bør arbejdet med samfundsvidenskabelig metode fremhæves. Eller vi kunne interviewe 2-3 personer, der har begået kriminalitet, for at komme i dybden med årsagerne til det.

Next

Deduktion og induktion

hypotetisk deduktiv metode

Nu er det på tide at perspektivere egne konklusioner og evt. Derfor kan den generelle viden aldrig være dækket ind af den endelige mængde empiri, der foreligger. Observationer og eksperimenter kan altså ikke bruges til endegyldigt at bevise verificere teorier. A Problemformulering Som nævnt ovenfor kan det være en god idé at gøre sig klart, hvad man gerne vil komme frem til. Operationaliseringen kan opdeles i følgende faser: I første fase skal der udarbejdes en problemformulering og konkrete problemstillinger.

Next

Deduktion

hypotetisk deduktiv metode

Må man derimod afkræfte hypotesen, kaldes det, at hypotesen er falsificeret afkræftet Operationalisering: Kort sagt betyder operationalisering, at man gør teorien målbar. Dette kaldes at verificere teorien. Hvis dataet bekræfter hypotesen, kaldes det, at hypotesen er verificeret bekræftet. Det skyldes, at det er svært at lave en teori, der både er præcis og samtidig forklarer alle de forhold, der kan føre til, at en person bliver kriminalitet. Denne mulighed har man til gengæld, hvis man vælger den kvalitative metode. Disse generelle forklaringer kalder vi teorier. I samfundsfag er der helt overordnet tre metoder til at undersøge sit emne med: den kvantitative metode, den kvalitative metode og den komparative metode.

Next

Hypotetisk deduktiv metode samfundsfag

hypotetisk deduktiv metode

De fleste vil nok have personlige forklaringer, fx pres fra vennerne, spænding eller et personligt valg. Som et tænkt eksempel kunne vi antage, at Saudi Arabien og Danmark begge havde en lav kriminalitet — på trods af, at de to lande er vidt forskellige. Den samfundsfaglige undersøgelse — fra start til slut. Herefter bruger du lidt mere tid på de problemstillinger, som du har lovet at uddybe. Det kan være, at svane nummer 1001 er sort, og så må teorien om at alle svaner er hvide forkastes, for ellers er teorien i modstrid med de observerede data. Man opstiller altså ud fra teorien nogle forventninger, kaldet hypoteser, om, hvad der kendetegner den kriminelle, og disse hypoteser tester man så på empirien.

Next

Hypotetisk deduktiv metode samfundsfag

hypotetisk deduktiv metode

Her vil undersøgelsesmetoden typisk være interviews, og det åbner op for, at man kan komme i dybden og få en grundig forståelse for den interviewedes synspunkter. Lykkes tilbagevisningen ikke, har man en befæstet teori. At skaffe sig viden om økonomiske sammenhænge svarer helt til at skaffe. Andre teorier lægger vægt på den kriminelles opvækst eller personlige ressourcer uddannelse o. Metode: Kvantitativ metode Kvalitativ metode Komparativ metode Hvordan? Hans pointe er, at forbrugersamfundet opstiller en række idealer om, hvad man som menneske bør eje og forbruge for at være et lykkeligt menneske. Formålet med den kvantitative metode er at generalisere — man vil altså gerne slutte fra sin stikprøve til hele befolkningen. Men hvordan kommer man i gang? De samfundsfaglige fag kan både anvende den hypotetisk deduktive metode , og.

Next

Hypotetisk

hypotetisk deduktiv metode

For jeg kan ikke lige vende og dreje dem i forhold hvad der passer til min arbejdsgang. Dels kan vi ikke være sikre på, om den specialviden, vi tager udgangspunkt i, faktisk er sand. I samfundsfag vil vi dog gerne bevæge os et skridt dybere og teste teorierne. Baumans teori lægger her vægt på kriminalitet som et resultat af forbrugersamfundet. Vi har opstillet en hypotese om, hvad vi forventer på baggrund af teorien, og vi har operationaliseret vores teori til konkrete spørgsmål. Beregninger for at finde tendenser og mønstre.

Next

Induktiv, hypotetisk deduktiv eller dialektisk

hypotetisk deduktiv metode

Anvende samfundsfaglige begreber og teorier som redskab til en analyse. Grundtanken i den komparative tilgang er, at man ved at sammenligne to cases fx to lande kan finde en forklaring på det fænomen, man undersøger. Carsten Sørensen fra analyseinstituttet Rambøl Survey giver følgende råd: Start bagfra. Endelig kunne man, som en tredje tilgang, vælge den komparative metode. Man går altså fra nogle generelle påstande teorier , hvorfra man udleder nogle hypoteser, der kan testes på empirien ved hjælp af de forskellige metoder.

Next

Deduktion

hypotetisk deduktiv metode

Det centrale er følgende: a. Der findes i samfundsfag adskillige teorier, der forsøger at forklare kriminalitet. Men kun til en vis grad, for hvis vi ikke kan være 100 % sikre på, at observationen af den sorte svane er objektiv, så er det jo ikke sikkert, at teorien er modbevist. Det er betegnelsen for en metode, der består i en udveksling af påstande og modpåstande , som — i bedste fald — slutter med en , som sammenvæver de to påstande. Når en hypotese accepteres, er det muligt at bruge den som antagelse i nye hypoteser, også selvom man senere kan vise, at den oprindelige hypotese ikke er komplet tilfredsstillende.

Next