Ikke fornybar energi. Ikke 2019-11-29

Ikke

Ikke fornybar energi

Ho er fornybar, og vindkraftverka kan takast ned etter enda levetid. Fusjonskraft: frigjøres når to atomkjerner smelter sammen til en, men for å få til dette må man opp i nærmere 100 mill. Den positive effekten får du uten verken ytre anleggsarbeider eller bygningsmessige endringer. Til forskjell fra andre utslippsreduserende metoder, som for eksempel å erstatte bruken av…. Solenergi er betegnelsen for energi som vi får gjennom solens stråling. Kostnadene for denne reduksjonen vil være lang mindre en ved nyinvesteringer.

Next

ikke fornybar energi (KULL)

Ikke fornybar energi

All energiproduksjon har negative sider ved seg; det er noko me må innsjå. Når energikildene er brukt opp, tar det alt for lang tid å danne nye, derfor kalles de. I motsetnad til vindkraft kan solenergi i mindre grad dele areal med jordbruksføremål, då ein gjerne plasserer solcellene tett saman. Fornybar energi blir rekna som meir ettersom mange av dei ikkje fører til utslepp av eller andre ureiningar slik gjer, eller radioaktivt avfall slik gjer. Ein har lenge brukt solceller på stader som ikkje er tilknytte elektriske nett, til dømes på og.

Next

Fornybar energi vs ikke fornybar energi by Yunus Yucel on Prezi

Ikke fornybar energi

Sola er den største og viktigste energikilden vi har, den gir oss varme, lys og ikke minst energi. Fornybar energi spiller en større rolle når det gjelder produksjon av. Fornybare ressurser har en høyere rate av nedbrytning enn deres rate av forbruket. Ved å lese guidene våre kan du øke din egen bevissthet rundt miljøvennlige former for energiproduksjon. Solcellene vert òg utsette for kjemikaliar som saltsyre, svovelsyre, salpetersyre, hydrogen-fluorid, 111-trikloretan, og aceton i produksjonsprosessen, og må vaskast reine mellom kvart produksjonssteg. . Et kjennetegn for denne type naturressurser er at de uansett inngår i eget energikretsløp, enten de blir utvunnet til nyttige formål eller ikke.

Next

ikke fornybar energi (KULL)

Ikke fornybar energi

Noreg har særs gode, naturgjevne forhold for produksjon av elektrisitet frå vasskraft. Ressursene som etterfylles veldig sakte regnes også ikke-fornybare ressurser. Alle disse energikildene har en konkret fordel, og det er at de aldri tar slutt. Det har gjort det enkelt å unytte vannfallsenergien til produksjon av , noe som har gjort at vannkraft i dag utgjør nær 70 prosent av verdens kraftproduksjon som er basert på fornybare energikilder. Kull er en fornybar energi fordi, det er mye av det overalt.

Next

Ikke

Ikke fornybar energi

Denne kilden anses å være kostnadseffektivt og for det meste bærekraftig. Vi forklarer deg enkelt og greit alt du må vite! Fossile energikilder Fra gammelt av har det vært de fossile energikildene, som for eksempel gass, olje og kull, som har vært vår viktigste kilde til energi. Kull eller kol er en fellesbetegnelse på en rekke karbonholdige organiske bergarter, stort sett dannet av planterester. På tross av at vatnet på ein måte kan skildrast som «det blå gullet» for norsk elektrisitetsproduksjon, har det ikkje vore uproblematisk. Ein rapport frå Miljødirektoratet anslår at støyen frå vindturbinane vil vere kring 30 desibel på 700 meters avstand, og kring 50 desibel viss du er like ved vindturbinen.

Next

Fornybar og ikke fornybar energi by Majda Taoussi on Prezi

Ikke fornybar energi

Alle former for energi påverkar miljøet kring oss, anten me likar det eller ikkje. Dette er fordi disse ressursene ikke vil være tilgjengelig igjen eller bare tilgjengelig etter en lang tid. Allikevel så er det fremdeles langt ut i fremtiden, før vi kan vente oss en reduksjon i konsumet av fossile brensler. Fornyelsen skjer dessuten svært langsomt sammenlignet med andre former for bioenergi. Vi ser også nærmere på vindkraft, som blir til ved hjelp av vind, og vannkraft som blir til av rennende vann.

Next

Ikke

Ikke fornybar energi

Vindkraft representerer i dag ein relativt rimeleg form for elektrisitetsproduksjon, og mange land har ein relativt høg del vindkraft. Sjanger: Temaoppgave Lastet opp: 29. Prosessen med å omdanne restene til nyttbare energikilder tar millioner av år. Den enklaste utnyttingsmåten er å bruka vatn som er varma opp av jordvarmen til oppvarming. Der to hydrogenkjerner går sammen for å danne en heliumskjerne, og under denne fusjonen frigjøres enorme mengder energi, som kunne ha løst energiproblemene på jorda.

Next

Fornybar energi vs ikke fornybar energi by Yunus Yucel on Prezi

Ikke fornybar energi

Mine tanker - Så det er sola, som er kilden til nesten all energi, men er det sånn bare på vår planet eller er det samme på alle de andre planetene? Selv om dette er såkalt førstegenerasjons bio-olje, brukes fremdeles mer enn 80 % av soyabønnen og 60 % av rapsfrøet til matproduksjon etter at bio-oljen er tatt ut. Kostnadene ved å erstatte en infrastruktur på over 120. Vil me at ei kystlinje med eit spesielt artsmangfald skal skadast av oljesøl, eller vil me godta å setje av areal til ein solcellepark? Jo, det er rett og slett et begrep som beskriver evnen til å gjennomføre arbeid, der arbeidet blir definert som kraft benyttet over en viss strekning. Nyare måtar å nytta bioenergi på er mellom anna som , og. I mange tilfeller kreves det store naturinngrep for å ta dem i bruk, noe som gjør at utbygging av fornybar energi i mange tilfeller blir kontroversielt. Det var først på 1870-talet ein byrja bruke vatn til produksjon av elektrisitet, tidligare var hovudbruken knytt til å gje mekanisk kraft til fabrikkar og til kornmøller.

Next

Kullkraft (ikke fornybar energi)

Ikke fornybar energi

Den enklaste forma for utnytting av bioenergi er gjennom open forbrenning. Kull er økonomisk viktig som en ikke-fornybar energikilde og står for 30 % av verdens energiproduksjon. Det enorme omfanget av utbygginga har hatt sine konsekvensar. Sjølv om produksjonen av fornybar elektrisk energi ikkje på langt nær er like skadeleg, har han òg negativ påverknad på miljøet, særleg lokalt. Ikke-fornybare ressurser, har en lavere rate av nedbrytning enn raten av forbruket. I den senere tid har det blitt satset mye på fornybare og alternative energikilder. Nye fornybare energikilder har foreløpig spilt en svært beskjeden rolle i verdens samlede energiforbruk og har de siste årene utgjort vel én prosent.

Next