Oulaisten kuitu. Oulaisten Kuidun tavoite täyttyi 2019-12-06

Palvelukuvaukset

oulaisten kuitu

Myös ra­ken­ta­mi­sen tar­kem­pia yk­si­tyis­koh­tia on mie­tit­ty. Suosittelemme suojaamaan sähköiset laitteet sähköverkon ja laitteen väliin sijoitettavan ylijännitesuojan avulla, varsinkin maaseudulla. Tu­le­vai­suu­den pal­ve­lut ja te­le­vi­si­o­lä­he­tyk­sien seu­ran­ta su­juu pa­rem­min va­lo­kui­dun kaut­ta. Nyt kui­tu­yh­tiö on miet­ti­mäs­sä mark­ki­noin­ti- ja myyn­ti­käy­tän­tö­jä. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable. Viimeisenä tehdään kiinteistöhaarat ja asennetaan valokuitu tilaajan osoittamaan paikkaan kiinteistössä. Run­ko­ver­kon ra­ken­ta­mi­nen al­kaa Raa­hen ra­jal­ta kan­ta­tie­tä 86 myö­ten ja edel­leen Jouh­te­nen­tien kaut­ta koh­ti Ou­lais­ten kes­kus­taa.

Next

Matti Heikkinen on valittu Oulaisten valokuituhankkeen työntekijäksi, kuituiltoja tulossa joka kyläkulmalle

oulaisten kuitu

Fak­ta: He oh­jaa­vat va­lo­kui­tu­a­si­aa Ou­lais­ten kui­tuo­suus­kun­ta, Ou­lais­ten Kui­tu Oy, edis­tää va­lo­kui­tu­ver­kon saa­mis­ta paik­ka­kun­nal­le. En­nen kuin va­lo­kui­tu­han­ke start­taa, tar­vi­taan ou­lais­te­lai­sis­ta tar­peek­si liit­ty­jiä. Val­tuus­ton­ko­kouk­sen jäl­keen pi­det­ty jul­ki­nen in­fo he­rut­ti pal­jon ky­sy­myk­siä. Oulaisten Kuitu Oy:n valokuituyhteys on nyt tilattu 55% omakotiasunnoista, 85% asunto-osakeyhtiöistä ja noin 25% asunto-osakeyhtiöiden huoneistoista. Hankkimalla oman valokuituliittymän varmistat pääsysi esimerkiksi internettiin nopeasti ja häiriöttä myös silloin, kun kaikki muutkin haluavat internettiä käyttää.

Next

Palvelukuvaukset

oulaisten kuitu

Putkenpäät tulee suojata vedenpitäviksi esimerkiksi teippaamalla. Syy­nä on ope­raat­to­rin kil­pai­lu­tuk­ses­ta teh­ty oi­kai­su­vaa­ti­mus. Mää­rä on tiuk­ka, sil­lä eh­dol­la kau­pun­ki on si­tou­tu­nut ole­maan omal­la ra­hoi­tuk­sel­la asi­as­sa mu­ka­na, Heik­ki­nen pai­not­taa. Val­tuus­ton­pu­heen­joh­ta­ja Kai Pa­ja­la ker­toi ra­hoi­tus­ta ky­sy­tyn muis­ta­kin pan­keis­ta kuin Osuus­pan­kis­ta. Valokuituliittymä kannattaa tilata myös rakentamattomille tonteille, valokuituvalmius nostaa tontin arvoa ja palvelumaksuja aletaan maksaa kuitenkin vasta, kun liittymä otetaan käyttöön Huom. Kau­pun­gin puo­les­ta tek­ni­se­nä edus­ta­ja­na on li­säk­si tek­ni­nen joh­ta­ja Mark­ku Ke­to­nen. Liittymän tilaaminen voi olla vielä mahdollista, mutta liittymismaksu on ennakkotilaushintaan verrattuna huomattavasti korkeampi.

Next

Oulaisten Kuidun tavoite täyttyi

oulaisten kuitu

Sir­pa Kor­tet Ou­lais­ten va­lo­kui­tu­han­ke ete­nee. Valokuitu on ainoa tietoliikenneyhteys, joka mahdollistaa nopeat ja luotettavat yhteydet. Ou­lais­ten ete­lä­puo­lel­la run­ko­ver­kon ra­ken­ta­mi­nen läh­tee Es­ko­pääs­tä Me­ri­jär­ven­tie­tä pit­kin koh­ti Pe­tä­jäs­kos­kea ede­ten kun­ta­ra­jal­le. Kai­ken pi­tää ol­la val­mis­ta vuo­den 2020 lop­puun men­nes­sä. Hän on mu­ka­na kui­tu­yh­ti­ös­sä jä­se­ne­nä ja edis­tä­nyt luot­ta­mus­teh­tä­vien­sä kaut­ta va­lo­kui­dun saa­mis­ta paik­ka­kun­nal­le. Valokuitu on ominaisuuksiltaan ja tiedonsiirtokyvyltään ylivoimainen kuparikaapeleihin sekä langattomiin yhteyksiin verrattuna.

Next

Matti Heikkinen on valittu Oulaisten valokuituhankkeen työntekijäksi, kuituiltoja tulossa joka kyläkulmalle

oulaisten kuitu

Ou­lais­ten Osuus­pank­ki on myön­tä­nyt 300 000 eu­ron ra­hoi­tuk­sen. Nyt ou­lais­te­lai­nen, joka ot­taa va­lo­kui­dun, si­tou­tuu pal­ve­luun 24 kuu­kau­den ajak­si. Tä­män asi­an ha­lu­si var­mis­taa val­tuu­tet­tu Jor­ma Pe­rä­lä. Mi­tään so­pi­muk­sia ei vie­lä ole teh­ty. Liittymä viedään taloyhtiön tekniseen tilaan ja taloyhtiöön hankitaan vain yksi liittymä.

Next

USEIN KYSYTTY√Ą

oulaisten kuitu

Kaikkien kanavapakettien sisältöihin ja hintoihin voi tutustua. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. Mar­ras­kuus­sa pe­rus­tet­tu kui­tuo­sa­keyh­tiö on va­lin­nut nyt hank­keel­le on kil­pai­lu­tuk­sen pe­rus­teel­la ope­raat­to­rin. Tarkistathan, että antamasi yhteystiedot ovat oikein. Lue lisää yhtiön kuulumisia uusimmasta. Seu­raa­vak­si ale­taan jär­jes­tää kui­tuil­to­ja eri puo­lil­la paik­ka­kun­taa. Ai­ka­li­sä, jon­ka Ou­lais­ten Kui­tu Oy jou­tui maa­nan­tai­na ot­ta­maan, ai­heut­taa liit­ty­mien myyn­nin ja mark­ki­noin­nin te­hok­kaa­seen käyn­nis­tä­mi­seen vä­hän vii­vet­tä.

Next

Oulaisten valokuituverkon rakentamissuunnat mietittynä

oulaisten kuitu

Jos olet lähettänyt meille tilauksen paperilomakkeella, ilmoitamme tilauksen vastaanottamisesta pääsääntöisesti kahden viikon sisällä lomakkeen lähettämisestä. Valokuitu toimitetaan sinulle sisälle asti asennettuna käyttövalmiiksi. Sel­vää on, et­tei kau­pun­gin omia voi­mia voi­da si­toa al­ku­vai­heen mit­ta­vaan työ­mää­rään. Liit­ty­jiä tar­vi­taan 60 pro­sent­tia ou­lais­te­lai­sis­ta ko­ti­ta­louk­sis­ta. Ou­lais­ten Kui­tu Oy:n hal­li­tus teki tiis­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan pää­tök­sen ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­ses­ta.

Next

Oulaisten valokuituun haetaan nyt 2000 liittyjää, hinta selviää lähipäivien aikana

oulaisten kuitu

Hou­ku­tin­pork­ka­na en­nak­ko­va­raa­jil­le tai heti al­ku­vai­hees­sa va­raa­vil­le on mie­tin­näs­sä. Suojaputki asennetaan talon reunasta ajotien varteen. Hän ko­kee va­lo­kui­dun yh­dek­si kau­pun­gin ve­to­voi­ma­te­ki­jäk­si. Palvelujen laskutus alkaa palvelujen käyttöön oton yhteydessä. Putken molempiin päihin asetetaan merkkikepit tekstillä valokuitu.

Next

Oulaisten valokuituverkon rakentamissuunnat mietittynä

oulaisten kuitu

Kuituilloissa kerrotaan valokuidusta, sen merkityksestä sekä siitä, missä vaiheessa verkonrakentaminen Oulaisten alueella on. Val­tuu­te­tut mää­rit­te­li­vät mar­ras­kui­ses­sa ko­kouk­ses­saan, et­tä vä­hin­tään 60 pro­sent­tia ou­lais­te­lais­ko­deis­ta on täs­sä mu­ka­na. Runko- ja jakelukaapelit ovat maadoitettuja. Liit­ty­mä­ti­laus­ten osal­ta siir­ry­tään ra­ken­ta­mis­vai­heen hin­noit­te­luun, jos­sa tiet­tyä alu­et­ta kos­ke­van suun­nit­te­lu­vai­heen jäl­keen liit­ty­mis­mak­su ky­sei­sel­lä alu­eel­la nou­see. Valokuidulla toteutetussa internetyhteydessä ei lopu kaista eikä nopeus kesken! Täl­lä 300 000 eu­rol­la yh­tiö saa­daan pyö­räh­tä­mään käyn­tiin, kau­pun­gin­joh­ta­ja Han­nu Kaar­ti­nen taus­toit­ti.

Next