Plan og bygningsetaten bergen. Prosjektmedarbeidere 2019-12-03

Byggesaksbehandlere

Plan og bygningsetaten bergen

Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunens plan- og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Årsakene til avslag kan være flere. Foretak 2 var ansvarlig for å grave ut og kjøre bort masser. Grunnet stor saksmengde har vi opprettet et prosjekt for å redusere restanselisten ved seksjonen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunens plan- og eiendomsregister og kartbaser er også i vårt ansvarsområde.

Next

Historisk utvikling av Bergens sjøfront

Plan og bygningsetaten bergen

Det er nå ledig fast stilling ved juridisk seksjon, og det vurderes å ansette inntil 3 jurister. Plan- og bygningsetaten tilhører Byrådsavdeling for byutvikling, og vi har ca. Alternativt kan en ellers utnyttbar byggetomt ødelegges som følge av endringer i reguleringsplanen, eller at det offentlige erverver eiendomsretten til et område ved tvang slik som Follobanen eller utarbeidelsen av ny E134. Fellestrekkene her er at det offentliges handlemåte påfører hjemmelshaver begrensninger i den faktiske eller rettslige utnyttelsesmåten. Vi har forhåndskonferanser med tiltakshavere og søkere for å avklare rammer og innhold i tiltaket. Juss- og tilsynsavdelingen består av en juridisk seksjon og en tilsyns seksjon.

Next

Saksinnsyn

Plan og bygningsetaten bergen

Kommunene ønsker at det skal bygges, men ikke for enhver pris. Får du ikke medhold her, kan du bringe saken inn for domstolene. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Vi er i dag ca. Vi vil kreve erklæring fra hjemmelshaver ved innsyn i eiendommer som har sensitiv informasjon.

Next

Byggesaksavdelingen

Plan og bygningsetaten bergen

Flisleggeren kan naturlig nok ikke begynne før mureren er ferdig, og mureren er igjen avhengig av at snekkeren har utført sin oppgave på en faglig forsvarlig måte. Her har vi pc i publikumsarealet, og kan hjelpe deg med å finne frem til dokumenter. Hovedoppgavene til seksjonen er å føre tilsyn med foretak som har påtatt seg ansvarsretter i byggesaker og følge opp ikke omsøkt byggeaktivitet ulovlighetsoppfølging. Ved søknad om rammetillatelse er fristen 12 uker. Juss- og tilsynsavdelingen består av en juridisk og en tilsynsseksjon med til sammen 27 ansatte. Spørsmålet om hvem som kan holdes ansvarlig beror på en komplisert og konkret helhetsvurdering, men våre eiendoms- og entrepriseadvokater har bred erfaring med dette rettsområdet samt tvisteløsning både i og utenfor domstolene.

Next

Bergen Sjøpromenade

Plan og bygningsetaten bergen

Bistand fra advokat plan og bygningsrett I byggebransjen er advokater en ressurs, ikke en utgift. Du sitter igjen med regningen og forstår ikke hvorfor prosjektet har gått galt ettersom du engasjerte profesjonelle fagfolk. Byggebransjen er preget av et høyt konfliktnivå. Prosjektet skal ha fokus på produktivitet og rask saksbehandling, og vil ha en varighet på 2 år. Tilsynsseksjon består av 17 årsverk.

Next

Byggesaksbehandlere

Plan og bygningsetaten bergen

Seksjoneringssaker: Seksjoneringstillatelse kan bestilles i vår kart- og byggesaksbutikk Plan- og bygningestatens kundesenteret er åpent alle hverdager klokken 08. Alt som er gjort så langt må gjøres om, og ingen tar på seg ansvaret for at det har gått galt. Hovedregelen er at alt arkivmateriale er fritt tilgjengelig for alle som ønsker innsyn. Det er likevel en del materiale du ikke får tilgang til. .

Next

Historisk utvikling av Bergens sjøfront

Plan og bygningsetaten bergen

Viktige hensyn for utviklingen av samfunnet må skje innenfor rammene av kommuneplanen, og kommunen må sørge for at kommunale, regionale og nasjonale interesser og oppgaver blir hensyntatt. Før du søker om tillatelse til et tiltak, må du gi berørte naboer anledning til å uttale seg. Avdelingen gir også innspill til høringer, og faglig råd og veiledning internt og til publikum. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Plan- og bygningsetaten har som mål å gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv by for alle. Vi er flyttet inn i moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Next

Plan

Plan og bygningsetaten bergen

Når et byggeprosjekt går galt ender de involverte ofte med å skylde på hverandre. Vi holder til i Autogården, Johannes Bruns gate 12. Tiltaket må derfor , og vi opplever dessverre altfor ofte at naboer helt unødvendig klager eller fremsetter urimelige krav til tiltaket. Foruten saksbehandling av klagesaker består arbeidet av rådgivning og kvalitetssikring innenfor fagområdet. Plan- og bygningsetaten vil alltid se hen til gjeldende reguleringsplan for den aktuelle eiendommen — skal du bygge, rive eller endre kan reguleringsplanen etter omstendighetene være til fordel eller ulempe for tiltakshaver avhengig av prosjektets karakter. Reguleringskart med bestemmelser finner du i.

Next