Sel työehtosopimus. Meijerityöntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry 2019-12-03

Meijerityöntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

sel työehtosopimus

Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan. Laskettaessa pitkän työpäivän korvauksia ja prosentuaalisilla lisillä korotettua palkkaa sekä hälytysrahaa on peruspalkka laskettava siten, että kuukausipalkka jaetaan luvulla 160 silloin, kun säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa. Nimityksenä pekkaset tai pekkaspäivät juontaa vuoteen , jolloin työajan lyhentämiseen tähtääviin päätöksiin osallistui ratkaisevasti tulopoliittinen selvitysmies. Työnantaja on työsopimusta tehtäessä velvollinen ilmoittamaan työntekijälle, onko työ määräaikaista työtä. Mikäli jonkun sopimusalan osalta neuvotteluratkaisu kyseessä olevalle ajalle puuttuu, jätetään se laskennan ulkopuolelle. Voimassa olevan työehtosopimuksen palkkoja, palkanmääräytymisperusteita ja muita rahanarvoisia etuja koskevia määräyksiä ei sovelleta niihin peruskoululaisiin, joiden työsuhde perustuu tässä sopimuksessa tarkoitettuun kesäharjoitteluohjelmaan.

Next

Työttömyyskassa

sel työehtosopimus

Osa-aikatyöntekijän palvelusvuosilisän suuruus määräytyy samassa suhteessa kuin mitä hänen työaikansa on täydestä työajasta. Työajan lyhennysvapaan tarkoituksena on tasata työaika keskimäärin 36,6 tuntiin viikossa eli 1 732 tuntiin vuodessa vuosi. Katso yleissopimus luku 8 sivu 100. Taulukkokorotus ilmatilapuskurin purkamiseksi Liitot sopivat erillisestä taulukkopalkkakorotuksesta palkkaryhmittelyn kehittämisestä johtuvan taulukkopalkkoihin jätetyn ilmatilan purkamiseksi. Molemmat osapuolet asettavat välityslautakuntaan kaksi jäsentä sekä kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan tai hänen ollessa estynyt, hänen sijaisensa. Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan sopimuskauden aikana 1. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolelta kirjallisesti irtisanota vähintään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Next

Työajan lyhennysvapaa

sel työehtosopimus

Molemmat osapuolet asettavat välityslautakuntaan kaksi jäsentä sekä kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan tai hänen ollessa estynyt, hänen sijaisensa. Täydennys 5 Sen mukaan, poikkeaako palkkaryhmään kuuluvan työn vaikeus tai vaativuus tai sen tekijälleen asettamat vaatimukset kysymyksessä olevan palkkaryhmän töiden yleisestä keskitasosta, voidaan siitä, ottamalla huomioon myös työntekijän taito ja työteho, maksaa korkeampi palkka kuin edellä tässä pykälässä määrätty ohjetuntipalkka. Sen nojalla taulukoita korotetaan ja yhteisesti sovitulla tavalla siten, että vuosien 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduiksi taulukoissa täysimääräisinä. Jos matkan aikana on yövytty, eikä esitetä majoituslaskua, maksetaan yöpymisrahana osapäivärahan suuruinen korvaus. Esimerkki 1: Henkilö on aloittanut työnsä aamulla siten, että 8 tuntia tulee täyteen kello 15. Työsopimus on määräaikainen silloin, kun se on tehty määräajaksi sekä silloin, kun on sovittu määrätystä työstä tai työsuhteen määräaikaisuus muutoin käy ilmi sopimuksen tarkoituksesta.

Next

H

sel työehtosopimus

Pöytäkirjamerkintä 1: Pöytäkirjamerkintä 2: Pöytäkirjamerkintä 3: Kalleusluokitus Alle 18-vuotiaille työntekijöille maksetaan kolmen kuukauden ajan 80 % ensimmäisen palkkaryhmän ohjepalkasta. Yleiskorotuksiin luetaan mukaan mahdollisten paikallisten erien niin sanotut yleiskorotusperälaudat sekä lisäksi muista paikallisista järjestelyvaraeristä puolet. Numeroon soittaminen maksaa soittajan operaattorin veloittaman normaalin puhelinmaksun verran. Osa työnantajista sallii kertyneiden vapaiden liittämisen työntekijän jatkoksi. Paikallisesti arvioidaan aiheuttaako henkilön tekemien töiden lukuisuus ja erilaisuus tehtävään sisältyvää vaativuuden kasvua siten, että on perusteltua maksaa monityötaitoisuuslisää.

Next

TES 2017

sel työehtosopimus

Useissa työehtosopimuksissa säännöllinen työaika on kuitenkin tätä lyhyempi, esimerkiksi 7,5 tai 7,25 tuntia vuorokaudessa ja vastaavasti 37,5 tai 36,25 tuntia viikossa, eikä näiden sopimusten perusteella siten ansaita työajan lyhennysvapaata. Työsopimuslain mukaan koeajan enimmäispituus on neljä kuukautta. Palkantarkistusjaksojen pituudet otetaan huomioon siten, että lasketaan kunkin sopimusalan osalta yleiskorotuksen vuosikustannusvaikutus. Sopimuksessa on sovittava palkanmaksupäivät sekä se, miten palkka jakautuu kummallekin maksupäivälle. Linjan ja koneryhmän käyttö sekä vaativuudeltaan vastaavat työt. Asetetaan liittojen yhteinen työryhmä, jonka tarkoituksena on selvittää sopimuskauden aikana keinoja edistää elintarvikealalla yritysten henkilöstön työhyvinvointia ja eri-ikäisten työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä, tarkastella ikääntyvän henkilöstön ammatillista osaamista ja sen kehittämistä.

Next

Työajan lyhennysvapaa

sel työehtosopimus

Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan. Vuorolisiä sekä ilta- ja yötyölisiä korotetaan työehtosopimuksen mukaisesti ja Soveltamisohje 5 : voimaantuleva taulukkopalkankorotus toteutetaan siten, että palkantarkistukset tehdään ko. Tämä pöytäkirja katsotaan tarkastetuksi ja hyväksytyksi sopijaliittojen allekirjoituksilla. Mikäli keskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen sopimuskorotuksesta viimeistään , toteutetaan palkankorotus yhteisesti sovitun laskentamallin perusteella yleiskorotuksena. Soveltamisohje: Työsopimuslain 2 luvun 16 :n mukaan työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Edellä mainitut asiat tiedotetaan myös työsuojeluvaltuutetulle.

Next

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

sel työehtosopimus

Perustellusta syystä tämä etu voidaan korvata rahakorvauksella, jonka suuruus on 15 euroa kuukaudessa. Palvelusvuosilisää kartuttavaksi ajaksi katsotaan myös aikaisemmat työsuhteet ao. Ohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaista kokemusta elintarvikealan yritysten toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista sekä antaa mahdollisuuden tehdä heille sopivaa käytännön työtä. Työryhmän tulee huomioida edellä oleviin muutoksiin liittyvät yleiset työmarkkinoilla tehdyt ratkaisut. Säännöllinen työaika määräytyy työaikalain 7 :n mukaan ja on enintään 80 tuntia kahden viikon pituisena ajanjaksona. Työttömyysetuutta voi saada myös työllistymistä edistävien palvelujen, kuten työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalta. Työantajan on myös varmistettava mahdollisuus avun hälyttämiseen.

Next

Työttömyyskassa

sel työehtosopimus

Tällöin ilmoitetaan ulkopuolisen työvoiman suunniteltu määrä, työtehtävät ja sopimuksen kestoaika. Liitot toteavat, että tapauksissa, joissa työajan lyhennysjärjestelmän piirissä pekkaset ollut työntekijä siirtyy mm. Tämä pöytäkirja katsotaan tarkastetuksi ja hyväksytyksi sopijaliittojen allekirjoituksilla. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta maksettavaa korvausta. Uudessa meijerityöntekijöiden työehtosopimuksessa sovittiin, että palvelusvuosilisiä korotetaan 1. Liitot pitävät tarkoituksenmukaisena, että edellä mainituissa tilanteissa työnantajan tulee ennalta selvittää yksin työskenteleville millaisin menetelmin tai toimenpitein varmistetaan työntekijän työturvallisuus. Pöytäkirjamerkintä: Liitot toteavat, että yrityksissä käytettävän ulkopuolisen työvoiman tulee täyttää elintarviketeollisuuden ammatilliset, hygieeniset ja työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

Next

Työttömyyskassa

sel työehtosopimus

Laskettaessa työntekijän osa-ajalta maksettavan palkan suuruutta, saadaan työntekijän tunnilta maksettava palkka jakamalla kuukausipalkka luvulla 169. Palvelusvuosilisää kartuttavaksi ajaksi luetaan työntekijän enintään kolmen vuoden poissaolo, jonka aikana työsuhde on voimassa. Sen nojalla taulukoita korotetaan ja yhteisesti sovitulla tavalla siten, että vuosien 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduiksi taulukoissa täysimääräisinä. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolelta kirjallisesti irtisanota vähintään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Työryhmässä käsiteltyjen työaikakokeilujen toteuttaminen edellyttää työryhmän yksimielistä päätöstä.

Next

Työajan lyhennysvapaa

sel työehtosopimus

Matka katsotaan alkaneeksi, kun työntekijä lähtee matkalle työpaikalta tai milloin erikseen sovitaan, asunnostaan, sekä päättyneeksi silloin, kun työntekijä palaa työpaikalleen tai asuntoonsa. Perävaunun kuljettamisesta korotetaan kilometrikorvausta 7 sentillä. Työnopastajalisä Soveltamismääräys: Työntekijän tulee työsopimusta tehtäessä yhdessä työnantajan kanssa selvittää aikaisemmat työsuhteensa yritykseen tai konserniyritykseen tullakseen lisän piiriin työsuhteen alusta lukien. Palkantarkistusjaksojen pituudet otetaan huomioon siten, että lasketaan kunkin sopimusalan osalta yleiskorotuksen vuosikustannusvaikutus. Palkkaryhmä Erikoisosaamista edellyttävät tärkeät ja vastuulliset elintarviketyöt, joiden itsenäinen hallinta edellyttää korkeatasoista ammattitaitoa ja pitkäaikaista kokemusta. Työttömyyskassan puhelinpalvelu on auki arkisin kello 8.

Next