Statens vegvesen bodø. Statens vegvesen Region nord, Bodø 2019-12-05

Statens vegvesen Region nord, Bodø

statens vegvesen bodø

Det ble foretatt mer enn 1,133 millioner kjøretøyregistreringer førstegangsregistrering, omregistrering, bruktimport, ombygging i 2018. Av ni undersøkte veiprosjekter var Vegvesenets utbygging av motorveien på E6 langs Mjøsa det nest billigste. Når man korrigerer for grunnforhold og antallet bruer og tunneler var forskjellenene større mellom prosjekter enn mellom landene. Museet har flere tusen kvadratmeter innendørs utstillinger, en stor museumspark og en unik over 200 meter lang bergtunnel med fjellsprengningshistorie. De gir folk gode opplevelser for rekreasjon og sporer til undring og ettertanke.

Next

Bypakke Bodø

statens vegvesen bodø

Men etter fremleggingen av handlingsprogrammet, sier Gustavsen dette : — I det globale klimaregnskapet må det brukes mange siffer etter komma for å kunne se en positiv innvirkning fra flere gang- og sykkelveier. Etaten har 82 tjenestesteder over hele landet - og 83 prosent av arbeidsstyrken er lokalisert utenfor Oslo. I Norge har vi mer 1 040 på riks- og fylkesveinettet. Statens vegvesen utsteder årlig 435 400 nye førerkort førstegangsutstedelser og fornyelser. Org nr 974 754 509 Juridisk selskapsnavn Statens vegvesen region nord Bodø Kontorsted Gateadresse Dreyfushammarn 31, 8012 Bodø Postadresse Postboks 1403, 8002 Bodø Aksjekapital 0 Antall ansatte 240 Selskapsform Avdeling Historiske navn Statens vegvesen Nordland Anleggsdrift Statens vegvesen region nord Regionvegkontor Etableringsdato 10. Vegvesenet har tre kjerneområder: veg, transport, trafikant og kjøretøy. Et sentralt mål for Vegvesenet er å arbeide for null drepte og hardt skadde i trafikken.

Next

Statens Vegvesen

statens vegvesen bodø

Få dokumenter fra krigen er bevart i Vegvesenets arkiver, og deres samarbeid med okkupasjonsmakten har vært lite snakket og skrevet om. Kampanjer, kontroller og sikre kjøretøy skal bidra til trekke tallene ytterligere nedover. En viktig del av etatens fagansvar er blant annet å bidra til løsninger som er gode for natur, miljø og trafikksikkerhet. Tunnelene er i gjennomsnitt én km lange. Bevilgningene til vedlikehold av vegnettet øker med om lag 20 prosent.

Next

Statens vegvesen

statens vegvesen bodø

Investeringene som følger av Vegvesenets handlingsprogram for 2018 til 2024 skal føre til 25 færre drepte og hardt skadde på veiene i året. Arbeidet ledes og koordineres av Statens vegvesen. Mye av den nasjonale aktiviteten er styrt gjennom , som Vegvesenet, , , , og står bak. Nye gang- og sykkelveier og klimamål Målet til Statens vegvesen er en nullvekst i personbiltrafikken i byene og få flere til å sykle, gå og bruke kollektivtrafikk. I tillegg innkreves anslagsvis 42 mrd.

Next

Informasjon om Statens vegvesen region nord Bodø Kontorsted

statens vegvesen bodø

Dette innebærer å ta vare på, planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde veiene. Forskningen foregår i tett samspill med utførende forskningsinstitutt eller universitet. Målet var å få mer fagkunnskap, men uten å la ansvaret for veiene flyttes for langt unna de politiske beslutningene i departementet. Museet eies og drives av Vegdirektoratet og har et nasjonalt ansvar for norsk veghistorie. Forskning og formidling av resultatene, utvikling av retningslinjer og veiledningsmateriale og kontakt med relevante utdanningsinstitusjoner, er viktig i den sammenheng. Mange av er relativt korte, men Norge har 861 bruer som er lengre enn 100 meter.

Next

Statens vegvesen Region nord, Bodø

statens vegvesen bodø

. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Statens vegvesen som myndighetsorgan innebærer ansvar for kontroll av kjøretøy, tilsynsoppgaver og gjennomføring av førerprøver. Videre bidrar Statens vegvesen med fagkompetanse på områder som helhetlig bypolitikk og kollektivtransport. Statens vegvesen har myndighet til å vedta forskrifter og normaler på enkelte områder for offentlig vei, og håndheve lover, forskrifter og normaler på riksvei. Christian Vilhelm Bergh ble der den første veidirektør. Museet er nærmeste nabo til på og har gratis inngang.

Next

Statens vegvesen

statens vegvesen bodø

Etaten ledes av en vegdirektør, mens hver region ledes av regionvegsjefer. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Men dersom perspektivet er at Norge skal ta vår del av ansvaret, så må vi gjøre vår del, sier Gustavsen. Dette styrket den norske , men mange av dem som bygde de nye veiene var som ofte arbeidet under svært dårlige forhold, og flere av dem døde. Av disse er 39 prosent kvinner. Rikskommisariatets leder sørget for arbeidskraft til veiutbygging i form av krigsfanger fra. Dette er for en gangs skyld klar tale fra en som vet hva han snakker om.

Next

Statens vegvesen

statens vegvesen bodø

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall. Der nasjonale mål utfordres, kan sektoransvaret gi myndighet til å gi innsigelse på planer etter plan- og bygningsloven. Statens vegvesen er underlagt Samferdselsdepartementet. Mange av tjenestene på trafikkstasjonene kan også utføres elektronisk i Statens vegvesens. Bevilgningene fordeler seg til oppgaver innenfor drift, vedlikehold og nybygging.

Next

Informasjon om Statens vegvesen region nord Bodø Kontorsted

statens vegvesen bodø

Gjeldende plan ble lagt vedtatt i Stortinget i juni 2017 og har et tidsperspektiv på 12 år, fra 2018 til 2030. På flere områder har etaten myndighet til å utvikle og godkjenne regelverk og fatte vedtak som gjelder trafikant og kjøretøy. Dette løftet skal betales i et spleiselag mellom det offentlige og bilistene. Etaten har også ansvar for riksveifergene. Dette innebærer at etaten, på oppdrag fra fylkeskommunene skal bidra med utredninger, fakta og forslag til deres arbeid med budsjett, langsiktige planer og andre dokumenter. Vegvesenet jobber systematisk med å øke trafikksikkerheten.

Next