Työaikalaki 2020. Uusi työaikalaki ja sen voimaantulo 2019-12-01

Uusi työaikalaki 1.1.2020

työaikalaki 2020

Työntekijä voi tallentaa työaikapankkiin työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia, kuten lomaraha, bonus tai tulospalkkio ja nostaa työaikapankista myöhemmin palkallista vapaa-aikaa. Työaikapankissa on jatkossa kaksi vaihtoehtoa: työaikalakiin perustuva tai työehtosopimuksen mukainen työaikapankki. Aiemmin työaikapankit perustuivat työehtosopimuksiin, mutta nyt löytyy myös työaikalaista, jolloin käyttö mahdollistuisi kaikilla työpaikolla. Tämän ohjeen tarkoituksena on selventää 1. Työnantajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä annettava tieto säännöllisesti teettämästään yötyöstä.

Next

Uusi työaikalaki ja sen voimaantulo

työaikalaki 2020

Joustoty√∂ss√§ on kyse tilanteista, joissa v√§hint√§√§n puolet ty√∂ajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja ty√∂ntekopaikasta ty√∂ntekij√§ voi itsen√§isesti p√§√§tt√§√§. Uudessa ty√∂aikalaissa t√§m√§ erottelu onkin poistettu ‚ÄĒ vastaisuudessa kaikki ty√∂paikan ulkopuolella tehty ty√∂ luetaan ty√∂ajan seurannan piiriin. Kuljettajan on pidett√§v√§ ajop√§iv√§kirjaa siten, ett√§ siit√§ ilmenev√§t ty√∂- ja lepoaikojen sek√§ taukojen alkamis- ja p√§√§ttymisajankohdat. Joustava ty√∂aika ‚ÄĒ Joustoty√∂sopimus uutena ratkaisuna vapaaseen tietoty√∂h√∂n Joustoty√∂ on uuden ty√∂aikalain ratkaisu vaativaan asiantuntijaty√∂h√∂n, jossa ty√∂t√§ ei ole syyt√§ sitoa tiettyyn aikaan tai paikkaan juuri lainkaan. Ty√∂ajaksi luettavasta ajasta voi olla tarkentavia m√§√§r√§yksi√§ ty√∂ehtosopimuksissa.

Next

Uusi työaikalaki 1.1.2020 , Mitä se tarkoittaa?

työaikalaki 2020

Myös liukuvasta työajasta saa jatkossa sopia nykyistä ketterämmin. Työajan enimmäismäärä Ylityön enimmäismäärän laskeminen ja seuranta muuttuvat uudessa työaikalaissa 1. Oikeus ennen tämän lain voimaantuloa syntyneisiin saataviin raukeaa siten kuin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen työaikalain 38 §:ssä säädetään. Jos työehtosopimuksesta ei muuta johdu eikä paikallisessa sopimuksessa ole muusta sovittu, toistaiseksi tehty sopimus voidaan irtisanoa päättymään kahden viikon irtisanomisaikaa noudattaen. Joustotyöaika soveltuu erityisesti itsenäisiin asiantuntijatehtäviin, joissa työn tavoitteet ja tavoitteiden kokonaisaikataulu ovat etusijalla ja työntekijä voi osittain itsenäisesti päättää työajan sijoittelusta. Kanneaika määräytyy tämän mukaisesti, vaikka työaikapankkia koskeva sopimus ei täyttäisi 14 §:ssä säädettyjä edellytyksiä.

Next

Ohje työaikalain 1.1.2020 soveltamisesta

työaikalaki 2020

Jatkossa plussasaldoja saa olla enintään 60 tuntia ja miinussaldoja enintään 20 tuntia. Työvuoroluetteloa laadittaessa työnantajan on työntekijän tai tämän 29 §:ssä tarkoitetun edustajan vaatimuksesta varattava tälle tilaisuus esittää mielipiteensä. Tämä uudistus haastaa palkkahallinnon henkilökunnan poisoppimaan vanhan ja tuomaan tilalle uutta ajatusta ensi vuoden alusta alkaen. Vuorokautena ja viikkona noudatetaan kalenterivuorokautta ja -viikkoa, jollei toisin sovita. Esimiesasemaa ei edellytetä: Esimerkiksi yrityksen hallinnosta tai taloudesta yksin vastuussa olevat henkilöt voivat täyttää edellytykset, vaikkei alaisia olisikaan.

Next

Työaikalain muutos 1.1.2020 alkaen

työaikalaki 2020

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen voidaan sopia tunnilta suoritettavan palkan laskemisesta siten, että säännöllisen työajan ansio jaetaan vuotuisesta säännöllisestä työajasta lasketulla keskimääräisellä jakajalla tai muulla jakajalla, joka keskimäärin vastaa 1 momentissa säädettyjä perusteita. Molempien edellä mainittujen edellytysten arviointi on vanhan lain tapaan kokonaisarviointia. Uusi laki edellyttää työaikapankkisopimuksilta tiettyä vähimmäissisältöä, joista työnantajan ja työntekijän tulee aina sopia työaikapankkia käyttöön otettaessa, kuten minkälaisia eriä ja korvaustyyppejä pankkiin voidaan siirtää ja millä periaatteilla työnantaja myöntää pankkivapaita. Kutakin jaksoa koskeva merkintä on tehtävä ajopäiväkirjaan heti jakson päätyttyä ennen seuraavan jakson alkamista. Keskimääräistä säännöllistä työaikaa käytettäessä vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen vuorokautisen työajan lisäksi. .

Next

Uusi työaikalaki 1.1.2020 ja KVTES

työaikalaki 2020

Koulutus on tarkoitettu erityisesti henkilöstöhallinnon ja palkanlaskun parissa työskenteleville asiantuntijoille ja sihteereille kuntayhtymissä ja kunnissa. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat yksimielisiä yleiskirjeen sisällöstä. Vapaa on annettava työntekijän vaatimuksesta seuraavan 6 kk:n aikana. Mitä tässä laissa säädetään työehtosopimuksesta, sovelletaan myös virkaehtosopimukseen. Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut esim. Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme esim.

Next

Valmistaudu työaikalain 2020 muutoksiin ennen kuin on liian myöhäistä

työaikalaki 2020

Perättäisiä yövuoroja taas vastaavasti voi olla nykyisen seitsemän sijaan vain viisi. Uuden työaikalain mukaan työntekijä voi jatkossa itse päättää omista työajoistaan Uuden joustotyömallin mukaan työntekijä voi itse määritellä oman työaikansa käytöstä erillisellä sopimuksella. Sen mukaisesti edellytetään, että työntekijän työaikaa ei ennalta määritellä eikä työajan käyttöä valvota. Tämä sääntö ei ole muuttumassa uuden työaikalain myötä mihinkään. Uuden työaikalain joustotyöaikasääntelyssä mennään askel taaksepäin. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Uuden työaikalain mukaan työhön käytetty aika on työaikaa riippumatta siitä, missä työtä tehdään.

Next

Uusi työaikalaki 1.1.2020 , Mitä se tarkoittaa?

työaikalaki 2020

Työsuhteen päätyttyä 1 momentissa tarkoitettua saatavaa koskeva kanne on pantava vireille kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt, tai saatava raukeaa. Vaikka laki rakentuu pitkälti voimassa olevaan sääntelytapaan, useat lainsäännökset poikkeavat kuitenkin jossain määrin siitä, mitä voimassa olevassa työaikalaissa säädetään. Määräyksiä saadaan noudattaa työehtosopimuksen lakkaamisen jälkeen uuden työehtosopimuksen voimaantuloon saakka niissä työsuhteissa, joissa määräyksiä saataisiin soveltaa, jos työehtosopimus olisi edelleen voimassa. Rekisteröitymisen jälkeen pääset ilmoittautumaan koulutukseen. Lisäksi suoritepalkkaus pääasiallisena palkkausmuotona voi tuntua ainakin osalle työntekijöistä radikaalilta. Tämän lisäksi muillakin aloilla voidaan työehtosopimuksilla sopia jaksotyöajasta.

Next